Regulamin

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

pn „Gmina Żyrzyn – gminą równego dostępu do Internetu”

 

Regulamin.pdf

 

Numer projektu: POIG.08.03.00-06-167/12

 

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-06-167/12

 

w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej:

 

8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

I.   Postanowienia ogólne

 

§  1

 

1.      Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do Projektu - projekt pn. „Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -20013, Oś priorytetowa 8.- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”

 

2.      Projekt realizowany jest przez Gminę Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10. 24-103 Żyrzyn, na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-167/12 zawartej w dniu 16 kwietnia 2013r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie pełniącą rolę Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

 

3.      Działania realizowane są na terenie Gminy Żyrzyn na rzecz Uczestników Projektu spełniających warunki uczestnictwa określone w § 4.

 

II.  Słownik pojęć

 

§  2

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1.      Projekt – projekt pn. „Gmina Żyrzyn – gminą równego dostępu do Internetu” realizowany zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-06-167/12 zawartą w dniu 16 kwietnia 2013r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie pełniącą rolę Instytucji Wdrażającej / Instytucji Pośredniczącej II Stopnia;

 

2.      Beneficjent – Gmina Żyrzyn,

 

3.      Gospodarstwo domowe – osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące lub osoba samotnie gospodarująca;

 


4.      Biuro Projektu – Urząd Gminy Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10 , 24-103 Żyrzyn , pokój nr 2  tel. 81 881 42 79 ,

 

5.      Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy w ramach Projektu,

 

6.      Koordynator Projektu – osoba odpowiedzialna za całościową realizację i bezpośrednią realizację zadań związanych z projektem.

 

 

III.  Założenia Projektu

 

§  3

 

1.      Projekt „ Gmina Żyrzyn – gminą równego dostępu do Internetu” realizowany jest przez  Gminę Żyrzyn w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8.- Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

 

2.      Celem głównym Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu Gminy Żyrzyn zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach Projektu 30 gospodarstw domowych uzyska dostęp do Internetu wraz z niezbędnym sprzętem teleinformatycznym umożliwiający odbiór Internetu. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu w pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowani zostaną uczniowie szkół dla których Gmina Żyrzyn jest organem prowadzącym.

 

3.      Projekt będzie obejmował następujące typy działań:

 

1)      Przygotowanie realizacji Projektu,

 

2)      Promocja i informacja

 

3)     Rekrutacja i szkolenia,

 

4)      Uruchomienie usługi dostępu do Internetu oraz przekazanie i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego u Uczestników Projektu.

 

5)      Funkcjonowanie i nadzór nad realizacją celów Projektu,

 

6)      Ewaluacja Projektu i działania zapewniające jego trwałość,

 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. Poziom krajowego współfinansowania publicznego stanowi 15% całkowitej alokacji środków publicznych, z kolei wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi odpowiednio 85% całkowitej alokacji środków publicznych.

 

5. Komputery- Laptopy zakupione w ramach Projektu nie będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

 

IV. Warunki uczestnictwa w Projekcie

 

§  4

 

1.      Uczestnikami Projektu zostaną wg. kryteriów przydzielenia wsparcia :

 

1)      Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, w którym są dzieci i uczniowie w tym niepełnosprawni ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym( art.4, Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) (Dz.U.2006, Nr 139, poz. 992), w którym prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 

a)      rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi dziecka,

 

b)      opiekunowi faktycznemu dziecka,

 

c)      osobie uczącej się,

 

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których dochód netto nie przekracza kwoty 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, jeśli dziecko jest niepełnosprawne.

 

2)      Dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia) z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/ lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w

 rodzinie  nie  może  być  większa  niż  456    lub  samotnie  prowadzącą

 gospodarstwo domowe 542 zł na osobę.

 

3)      Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada

 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz 992 z późn. zm.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez prezesa ZUS,

 

4)      Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez

 

Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.

 

2.      Uczestnicy Projektu o których mowa w ust. 1 muszą spełnić następujące warunki:

 

1)     Spełniać minimum jeden z warunków określonych w ust.1 pkt 1 - 4.

 

2)     Posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Żyrzyn

 

3)     Nie posiadać komputera i dostępu do Internetu.

 

4)     Zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

 

5)     W gospodarstwie domowym, zakwalifikowanym do uczestnictwa w projekcie nie może występować problem uzależnienia lub przemocy domowej, chyba że osoba/y uzależniona/e bądź stosująca/e przemoc domową poddała/y się leczeniu i lub uczęszczają na terapię,

 

6)     Spełnić pozytywną weryfikację warunków instalacji przyłącza internetowego.

 

3.Jedno gospodarstwo domowe może otrzymać jeden sprzęt teleinformatyczny umożliwiający odbiór Internetu.

 

4. Jeśli dane gospodarstwo spełnia więcej niż jedno kryterium uprawniające go do udziału w Projekcie, potencjalny Uczestnik ma prawo wybrać tylko jedną z tych grup.

 

 

V.  Proces rekrutacji

 

§  5

 

1.      Informacja o naborze i terminie składania wniosków do udziału w projekcie będzie zamieszczona na tablicach ogłoszeń w szkołach dla których Gmina Żyrzyn jest organem prowadzącym, stronach internetowych tych szkół, w lokalnej prasie.

2.      Nabór do Projektu będzie prowadzony z zachowaniem równości szans wszystkich uprawnionych zgodnie, z art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

 

3.      Rekrutacja uczestników Projektu będzie przebiegać dwuetapowo:

 

1)       Pierwszy etap obejmuje:

 

a)       powołanie  przez  Wójta  Gminy  Żyrzyn komisji rekrutacyjnej

 

składającej    się   z:   Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie, Dyrektorów szkół dla których Gmina Żyrzyn jest organem prowadzącym

 

 

b)     nabór we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej grupy potencjalnych Uczestników z terenu Gminy Żyrzyn spełniających kryteria określone w § 4 ust.1

 

2)     Drugi etap obejmować będzie:

 

 

 

a)     weryfikację zgłoszeń do udziału w Projekcie pod kątem spełnienia kryteriów opisanych w § 4 oraz kompletności i poprawności dokumentów rekrutacyjnych.

 

b)     indywidualne rozmowy z potencjalnymi uczestnikami projektu. W

 

tym  etapie  będą  brane  pod  uwagę  również:  sytuacja  materialna,

 

opinie    szkół   oraz   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   odnośnie

 

konkretnych    potencjalnych   Uczestników   Projektu,   liczebność

 

gospodarstwa domowego.

 

c)     utworzenie Listy Uczestników oraz Listy Rezerwowej

 

d)     poinformowanie osób składających zgłoszenia o zakwalifikowaniu, bądź o niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie,

 

4.      W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 30 Uczestników projektu oraz grupa 10 Uczestników Rezerwowych. Do Uczestników projektu trafi 30 sztuk sprzętu teleinformatycznego- laptopów wraz z dostępem do Internetu.

 

5.    Zgłoszenia do projektu dokonuje osobiście pełnoletni mieszkaniec Gminy Żyrzyn, rodzic lub opiekun prawny ucznia, rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego dziecka dostarczając dokumenty rekrutacyjne niezbędne do uczestnictwa w Projekcie.

 

1)      Deklarację uczestnictwa w Projekcie - załącznik nr 1 do Regulaminu,

 

2)       Formularz zgłoszeniowy wraz z kserokopią dowodu osobistego potwierdzonego za zgodność z oryginałem - załącznik nr 2 do Regulaminu

 

3)      Oświadczenie o dochodach netto oraz liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie - załącznik nr 3 do Regulaminu

 

4)      Kopię orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym - dot. osób niepełnosprawnych.

 

5)        Pozytywną  opinia  o  udzielanych  stypendiach  socjalnych  -  dot.  dzieci  i

 

młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej - załącznik nr 4 do Regulaminu,

 

6) Pozytywną Opinię Ośrodka Pomocy Społecznej lub jednostki powiatowej zajmującej się pomocą społeczną (dotyczy osób korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej) – załącznik nr 5 do Regulaminu

 

7)      Zaświadczenie ze szkoły - dotyczy uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce załącznik nr 6 do Regulaminu

 

8)      Oświadczenie – załącznik nr 7 do Regulaminu

 

6.      Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Urzędzie Gminy Żyrzyn (w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych)

 

7.     Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane do momentu ich uzupełnienia.

 

8.   Komisja rekrutacyjna uwzględniając cztery główne kryteria wyboru określone w § 4 ust 1 i 2 zadecyduje o ostatecznej liście Uczestników Projektu.

 

9.      O zakwalifikowaniu się bądź nie zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie potencjalny Uczestnik będzie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie.

 

10.  Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w Projekcie nie przysługuje odwołanie.

 

11. Rozpatrywane będą jedynie dokumenty rekrutacyjne posiadające pozytywną opinię odpowiednio ze szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej (dotyczy uprawnionych grup docelowych).

 

12.  Złożenie wniosku zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

 

13.  W przypadku zakwalifikowania się do udziału w Projekcie większej liczby Uczestników, komisja rekrutacyjna zobowiązana jest do przyjęcia dodatkowych kryteriów wyboru, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności rodzin w

 

najtrudniejszej sytuacji materialnej i społecznej o najniższej miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie oraz wielodzietnych z dzieckiem niepełnosprawnym.

 

14. Osobą uprawnioną do udzielania wszelkich informacji i odpowiedzi w sprawie Projektu jest Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych – Beata Osiak , Tel. 81 881 42 79

 

 

VI. Prawa i obowiązki Uczestników Projektu

 

§  6

 

 

 

1.        Uczestnik zobowiązuje się do nieodpłatnego przyjęcia sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu.

 

2.        Do obowiązków każdego uczestnika projektu należy:

 

-  Nieodpłatne  przyjęcie  do  użytkowania  i  do

korzystania  zgodnie

z przeznaczeniem sprzętu  komputerowego wraz

z oprogramowaniem i

 

dostępem do Internetu przez okres realizacji projektu oraz 5 lat po zakończeniu realizacji projektu,

-         Niezbywanie otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich,

 

-         Udostępnianie sprzętu na żądanie realizatora w celu jego serwisowania oraz przeprowadzenia kontroli,

 

-         Uczestniczenie w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu,

 

-         Uczestniczenie w spotkaniach informacyjno-monitorujących przewidzianych podczas realizacji projektu,

 

-         Przedkładanie wszelkich informacji, dokumentów oraz świadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu

 

-         Przestrzeganie legalności oprogramowania oraz dbanie o sprzęt komputerowy

-         Wykorzystanie otrzymanego wsparcia zgodnie z założeniami Działania

 

8.3 PO IG.

 

 

3.        Uczestnik (w przypadku niepełnoletniego dziecka – jego rodzic lub opiekun prawny, który wystąpił z wnioskiem) ma obowiązek wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu obsługi komputera i Internetu, zorganizowanym przez Beneficjenta przed otrzymaniem sprzętu.

 

4.        W przypadku okoliczności mających wpływ na uczestnictwo w Projekcie (np. zmiana miejsca zamieszkania) niezwłocznie należy powiadomić o tym fakcie koordynatora Projektu.

 

5.        Szczegółowe prawa i obowiązki Uczestnika Projektu zostaną określone w odrębnych umowach uczestnictwa w Projekcie i użyczenia sprzętu.

 

6.        W razie zniszczenia lub zaginięcia sprzętu z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność odszkodowawczą i jest zobowiązany do zwrotu 100% wartości sprzętu, będąc tym samym wykluczonym z Projektu.

 

VII. Zasady rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia z uczestnictwa w projekcie

 

 

§  7

 

1.      Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział

 

Uczestnika w Projekcie.

 

2.      Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać powód rezygnacji.

 

3.      Uczestnik Projektu zostanie z niego wykluczony w przypadku nieprzestrzegania zobowiązań określonych w Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie lub złamania praw

 

i  obowiązków uczestnictwa w projekcie.

 

4.        W  przypadku  rezygnacji,  zakończenia  lub  wykluczenia  Uczestnik  Projektu

 

zobowiązuje  się  do  zwrotu  otrzymanego  sprzętu  w  stanie  nie  gorszym  ponad

 

zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji.

 

5.      W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie, na jego miejsce wstępuje kolejna osoba z Listy Rezerwowej.

 

 

 

 

VIII. Zasady monitoringu i kontroli

 

§  8

 

1.      Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.

 

2.      Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat realizacji Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.

 

3.      Uczestnicy będą monitorowani za pomocą oprogramowania, które zapewni wykonawca usługi.

 

IX. Pozostałe postanowienia

 

§  9

 

1.      Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu. Akceptacja postanowień regulaminu wyraża się poprzez złożenie podpisów na Deklaracji Uczestnictwa.

 

2.      Regulamin obowiązuje Uczestnika Projektu począwszy od dnia podpisania Deklaracji Uczestnictwa w całym okresie realizacji Projektu.

 

3.    Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

 

4.    Wszelkie zmiany regulaminu dla swojej ważności zachowania wymagają formy pisemnej.

 

5.    Rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji koordynatora Projektu.

 

6.    Aktualna treść Regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu.

 

Ta strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.